Barnehageloven/Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Barnehageloven:

 http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20050617-064.html&emne=BARNEHAGELOV*&&

 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til loven. Denne er vårt viktigste arbeidsdokument. Ny rammeplan tredde i kraft 1. august 2017

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/