"Gjennom annerkjennelse og empati skaper vi magi"

Vil vi jobbe med inkluderende barnehagemiljø, vennskap, danning og det å være en del av et fellesskap «Gjennom annerkjennelse og empati skaper vi magi».

Mål: Skape robuste, glade og empatiske barn

Barnehagen vil fra høsten 2020 – 2022 delta sammen med de andre barnehagene i kommunen i det nasjonale kompetanseutviklingsprosjektet «Inkluderende barnehagemiljø». Kompetanseutviklingen skal styrke personalets kompetanse i å skape og opprettholde et godt barnehagemiljø, samt forbygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.

Rammeplanen fremhever at barnehagen skal forebygge mobbing og krenkelser, og at personalet må være i stand til å håndtere, stoppe og følge opp mobbing når det skjer (RP s. 23). Det er viktig at personalet har kunnskaper til å forebygge og stoppe negative og uheldige samspillsmønstre i barnegruppen.

Personalet i Rødlandsmyrå skal være tett på i barns lek og aktiviteter slik at de hele tiden kan observere hva som skjer. Når personalet kan identifisere årsaken til barnas handlinger er de i bedre stand til å håndtere og gripe inn i situasjonen. Begynnende mobbeatferd i barnehagen betraktes som et relasjonsproblem som vil kreve relasjonelle løsninger som å jobbe med empati og relasjoner i barnegruppen.

Personalet skal se verdien i hvert enkelt barnet. De skal gi barna kjærlighet, respekt, forståelse og trygghet ved hjelp av magiske ord. De magiske ordene skal bidra til at barn og voksne skal vise toleranse, være respektfulle og inkluderende, sette grenser og ta hensyn, vise raushet og fremme fellesskap og vennskap. Personalet skal fremheve viktigheten av å bry seg om hverandre, løfte hverandre frem og bli sett for den en er.

Magiske ord kan være ord som; Vær så snill, takk, unnskyld, vil du være med, kjekt å se deg