Lek/Sosial kompetanse - alle skal ha en venn/lekekamerat

Vi i Rødlandsmyrå barnehage ser på sosial kompetanse som en av de viktigste egenskapene et menneske kan ha. Vi ønsker å verne og fremme barnets sosiale kompetanse. Sosial kompetanse kan uttrykkes som et ønske eller en evne til å etablere og opprettholde relasjoner til andre barn og voksne. Å få venner, og å "få bli med" er noe av det viktigste i oppveksten. "Jeg skulle ønske dagens barn lekte mer enn de gjør, for den som leker som liten får en rikdom inni seg som man kan øse av hele livet.." (A. Lindgren)

Vi vil kontinuerlig jobbe med å formidle til barnegruppen hvor avhengige vi er av hverandre og hvor viktig det er at vi tar hensyn til de omkring oss. For å få en barnegruppe til å fungere kreves det målrettet og tålmodig arbeid fra de voksnes side. Barna skal bli møtt av forutsigbare voksne. Voksne som reagerer på samme måte i de samme situasjonene, og som snakker til barnet på den samme måte hver gang. Med en god relasjon i bunn kan vi gi barna verktøy til å takle motgang gjennom å anerkjenne og benevne barnas følelser. Slik kan barnet selv gjenkjenne sine følelser. Vi kan hjelpe barnet til å forstå hvilke følelser de skal lytte til, og hvilke som er overdrevet. Barna skal få oppgaver de mestrer og oppmuntres til selvstendighet. Samtidig må barna lære å håndtere følelsen av å mislykkes. Målet er at barna skal bli robuste, og få en tankemåte som gjør at de selv har tro på at de kan gjøre noe for å snu en vanskelig situasjon.

Et barn som opplever nærhet og varme:

                * kjenner seg godtatt og omgitt av vennlighet og omsorg                            

                * får hjelp til å utvikle sin evne til å stole på andre

                * får lettere for å inngå vennskap

                * får impulser til å bry seg om andre

                * får en større base av trygghet i tilværelsen      (E. Skeie 2012)

Personalet skal møte barna med varme og grenser. Dette gjør en gjennom å;

* oppmuntre barnet

* forsterke alt det gode og positive barnet gjør

* ikke "straffe" med å avvise det når det handler galt

* tale det til rette med myndighet og varme

* lytte til barnet og gi barnet tid til å si hva det vil og ønsker

* ta hensyn til barnets behov

* sette opp tydelige regler for barnet

* forvente noe av barnet

* vise at du respekterer og anerkjenner barnet

* observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser

* veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønster

* være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i lek