Eierstyret og samarbeidsutvalget i barnehagen

Rødlandsmyrå barnehage er en privat andelsbarnehage med et foreldrestyre som øverste organ. I følge barnehageloven § 4 skal alle barnehager ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg

Styrets sammensetning for 2020/2021:

Styreleder: Bernt Lendengen

Styremedlem: Laila E. Sedberg

Styremedlem: Ellen A. Christiansen

Styremedlem: Annette Hetlelid

Styremedlem: Anita Skiftun

Styremeldem: Midhat Syed

Ansattesrepresentant: Rita Bøe

Vara: Kathrine Dahle

Daglig leder: Linn Beate Jøssang

 

§ 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.