Årsplan 2020/21

Stortinget har i lov om 17. juni 2005 ( barnehageloven), fastsatt overordnede bestemmelser om barnehagens formål og innhold.

Kunnskapsdepartementet har med hjemmel i loven fastastt en rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen slår fast at alle barnehager skal utarbeide en årsplan.

I Rødlandsmyrå barnehage har vi valgt å dele ut en årsplanbrosjyre, dette er en forenklet utgave av den ordinære årsplanen. Vi deler ut ordninær årsplan til alle nye barn. Ta kontakt med daglig leder eller avdelingene dersom dere ønsker ordinær årsplan utdelt.

 Årsplanbrosjyre:Årsplan brosjyre 20-21

Årsplan 2020/21: Årsplan 20-21